Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest van die bewonderenswaardige onverzettelijkheid, welke hem als veldheer, samen met zijn grooten President, als glorieusten patriot zijns lands heeft doen kennen. Alvorens hierop nader in te gaan, dient er op gewezen, dat de Wet's goed verstand hem op lateren leeftijd gemakkelijk in staat heeft gesteld de kennis aan te vullen, die hij in zijn kinderjaren niet deelachtig was geworden. Daarmede toegerust werd hij een zakenman — een voorname bron van inkomsten was voor hem de handel in vee — die even geacht was om zijn kennis van zaken als om het vertrouwen, dat hij inboezemde. Men kon op zijn woord bouwen, maar men wist ook dat men met een schrander koopman, een „slimhoofd" te doen had.

Het is vaak moeilijk bij een man met vele goede karaktertrekken te zeggen, welke de meest kenmerkende is. Doch neemt men de Wet als veldoverste en vaderlander, in welke beide hoedanigheden hij toch het meest heeft geschitterd, dan treedt het sterkst op den voorgrond zijn onverzettelijkheid. Onverzettelijk als aanvoerder en als trouwe zoon van zijn vaderland wist deze man met zijn spreekwoordelijk geworden evasieve talenten toch eigenlijk van geen wijken. Wanneer de Engelschen bet hem in een district door hun geweldige overmacht te benauwd maakten, dan verdween de Wet om elders een slag te slaan en dan plotseling het hoofd weer op te steken in het pas officieel „schoongeveegde" district. Behoudens enkele tochten naar het Westen en de Kaapkolonie had de Wet het in zijn hoofd gezet in den Oostelijken Vrijstaat te opereeren. En hardnekkig bleef hij er, alle monsterdrijfjachten ten spijt. Maar opmerkelijker was nog zijn onverzettelijkheid in het willen volhouden van den strijd, totdat dood of onafhankelijkheid er een einde aan zouden maken. Hier moet ik nu een teeder punt aanraken, waarbij evenwel geen geheim meer ontsluierd wordt.

Het is een bekend feit, dat de Transvaalsche regeering gedurende den oorlog meer dan eens teekenen van moedeloosheid heeft gegeven en tot onderwerping overhelde. De eerste maal

Sluiten