Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Tn hot jaar 1889 verscheen te Utrecht hij de firma L. E. Bosch <& Zoon (zooals ook op liet titelblad stond aangegeven, ten voordeele der Nederlandsche Heidemaatschappij) een klein boekske: „de Rijks= werkinrichtingen Ommerschans en Veenhuizen" door M. Brinkgeve.

Brinkgreve was een der nijvere werkbijen der Nederlandsche pers, die in de dagelijksche verzorging en vnlling van een dagblad — (het zijne was het Provinciaal en Stedelijk Utrechtsch Dagblad) een netelige en drukke taak hebben, doch niettemin — zooals het met de ijverige menschen gaat — steeds tijd overhouden om andere dan ééndaagsvliegen te vangen.

Er was toen, vooi zoover wij hebben kunnen nagaan, al zéér weinig bekend omtrent die hoogst merkwaardige inrichtingen in het Noord-Westen van Drenthe, welke door den Oud-Gouverneur-Generaal Van den Bosch, onder de hoede van de Maatschappij van Weldadigheid, gesticht waren.

Vóór het jaar 1870 — toen de Minister van Binnenlandsche Zaken Fock een bezoek aan de inrichtingen te Veenhuizen ging brengen, lio©rde men er in

Sluiten