Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij terugkeeren. Ook in deze gedachte moet men weder een goeden kern erkennen.

De fout was, dat v. d. Bosch op alle bedelaars en zwervers toepasselijk achtte, wat maar voor een deel, misschien slechts voor een klein deel, bereikbaar is.

Ter uitvoering van bedoeld denkbeeld verzocht de „Permanente Commissie" aan de Regeering om de verlaten Ommerschans, met daarbij behoorende gebouwen en gronden, die eene oppervlakte van 735 hectaren besloegen in vruchtgebruik te mogen ontvangen.

Bij Kon. besluit van 14 Aug. 1819 werd dit verzoek toegestaan, en den 2G Oct. d. a. v. werd de Ommerschans overgegeven aan de Maatschappij, die er weldra een groot vierkant gebouw oprichtte, met breede grachten omringd, inwendig verdeeld in groote zalen voor mannen en voor vrouwen.

Aanvankelijk was do scheiding tusschen beide seksen volkomen en was op de groote binnenplaats, die door de gebouwen omgeven was, een staketsel, waardoor de vrouwen- en mannenkant van elkander gescheiden werden.

Schildwachten waren binnen en buiten de grachten geplaatst.

Nabij dit gesticht bouwde het bestuur 21 groote boerderijen, ieder met 85 hectaren grond.

In April 1820 kon reeds een honderdtal bedelaars opgenomen worden en tegen het einde des jaars was alles gereed en waren de landerijen ten deele bearbeid en bezaaid. Bovendien waren er allerlei kleine werkplaatsen, waar ambachts- en fabrieksarbeid verricht werd.

Twee uren bewesten Assen, te Yeenhuizen, werden in 1822 nog drie gestichten gebouwd op een oppervlakte gronds van ruim 8000 hectaren,

Sluiten