Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sularissen en emolumenten.

blauwen, groenen en rooden rand. De Hoofd-Directeur

draagt geen distinctief.

Tot voor korten tijd waren er ook, die op hun verzoek altijd tijdelijke ambtenaren bleven en tengevolge daarvan niet behoefden te storten voor eigen- en weduwenpensioen. Gewoonte was dat zij, als zij voor hun werk ongeschikt werden, jaarlijks zoogenaamd onderstand ontvingen tot een bedrag van de helft van het door hen genoten tractement. Met de invoering van de tegenwoordige tractementsregeling is daaraan een einde gemaakt. Nagenoeg allen, die toen nog tijdelijk ambtenaar waren, zijn vaste ambtenaren geworden.

Behalve hunne bezoldiging ontvangen de ambtenaren en wie verder te Veenhuizen in 's Rijks dienst zijn, gratis geneeskundige hulp en geneesmiddelen, ook gratis onderwijs voor de kinderen, werkkrachten voor hunne tuinen, alsmede mest, terwijl verder de werkkrachten der verpleegden voor geringe vergoeding ten hunnen dienste zijn en een en ander, dat het Rijk in zijne magazijnen heeft, voor inkoopsprijs, verhoogd niet eenige administratie-kosten, wordt verstrekt.

Voor de hoevenaars geldt eene afzonderlijke tractementsregeling. Ook de controle, op hen geoefend, verdient hier afzonderlijk te worden vermeld.

Tevens zij echter medegedeeld, dat de bestaande regeling, ten deele althans, weldra zal worden gewijzigd met het oog op de in werking getreden zuivelfabriek. Eene nadere regeling is thans voorgesteld.

De tegenwoordige regeling is dan als volgt :

Aan het hoofd van de hoevenaren staat aan ieder Gesticht een wijkmeester; aan het hoofd van elke der

Sluiten