Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

witte en het grof tarwebrood. De uitslag van deze proef was ongunstig, zoodat die gestaakt werd. Het brood van dat meel kwam hooger in prijs dan dat van liet graan, dat men zelf gemalen had, terwijl men bij het laatste volkomen zeker is, dat er geen bestanddeelen ontbreken die wel — of bijgevoegd zijn, die niet — tot het gemalen graan behooren.

Het benoodigde vleesch wordt verkregen van eigen vee. In 2 zoogenaamde vetstallen worden de koeien voor de slacht der huishouding van de gestichten gemest. Het aantal beesten wordt hier telkens aangevuld. Als een vette koe geslacht wordt, komt er een magere in de plaats; zoo houdt de stal de slachterij bij.

Veenhuizen II heeft een slachthuis, waar het vee naar het voorstel der Vereenigiag tot bescherming van dieren, met een schietmasker wordt afgemaakt.

Behalve runderen worden er te \ eenhuizen in het najaar ook varkens en heideschapen voor de huishouding geslacht. Bij het dooden van deze dieren wordt eveneens van het schietmasker gebruik gemaakt.

Bij de bepaling van de hoeveelheid voedingsmiddelen, die aan de verpleegden wordt verstrekt, is er op gerekend, dat zij aan de cantine iets bijkoopen. Van wat zij verdienen wordt */a op hunne cantinerekening gebracht en Va voor uitgaanskas bewaard.

Dat geld wordt aan elk gesticht afzonderlijk beheerd door den Onder-directeur, wien de verpleegden 3 maal 's weeks kunnen opgeven, welke waren zij uit den winkel verlangen. Die waren zijn: zout, boter, spek, roggebrood, grof tarwebrood.')

') Verder zijn verkrijgbaar: rook en pruimtabak, snuif, pijpen, pijpedoppen, formaat- en postzegels. Langen tijd was er nog meer te verkrijgen als: kaas eii melk en later nog haring doch sinds eenige jaren is dit niet meer het geval.

Sluiten