Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[en tehuis zitten, op eenige weinige na, die met het verzorgen van het vee, het inhalen van het hooi of stalvoeder, het omzetten of' verwerken van mest, het schoonhouden van werven en wegen, of met het graandorschen bezig gehouden kunnen worden.

Men kent en erkent het euvel dat er te weinig nuttige arbeid door sommige categoriën van verpleegden wordt verricht en is er voortdurend op uit dat euvel uit den weg te nemen. Met het oog daarop is men er bij den bouw der nieuwe hoeven op uit geweest groote dorschvloeren te maken.

De aard van het werk dat aan de verpleegden wordt opgedragen, wordt natuurlijk in de eerste plaats bepaald door het karakter der kolonie.

Veenhuizen heeft zijn oorspronkelijk karakter van landbouwkolonie nog altijd bewaard.

Maar naast de veldarbeid komt om verschillende redenen veel fabrieksarbeid. Vooreerst heeft de inrichting voor eigen onderhoud heel wat handwerkslieden noodig, timmerlieden, smeden enz. en anderen, die voor kleeding en schoeisel zorgen. Het belang der inrichting brengt mede daarvoor zooveel mogelijk de verpleegden zelf te nemen. Ook wordt het voor vele verpleegden van belang geacht dat zij bezig worden gehouden met arbeid binnenshuis, bovenal met een vak dat zij verstaan of half verstaan. En deze laatste overwegingen leidden er toe om ook werk van buiten af te zoeken.

Wat er al zoo wordt gedaan blijkt het best uit eene opgave van de wijze waarop de verpleegden bij verschillende werkzaamheden zijn ingedeeld.

Wij zullen voor een overzicht van de werkzaamheden der verpleegden ons bepalen tot Veenhuizen II.

Werkzaamheden.

Sluiten