Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken mot lnilp van verpleegden tot stand gebracht.

Alleen in de veenderij, die ver van het bebouwde gedeelte ligt, worden werkkrachten van buiten gebruikt. voor het graven en drogen der lange turf, die vervolgens door verpleegden, onder geleide van een Rijksveldwachter, naar de gestichten wordt "-ehaald. *

De baggerturf, dichter bij de gestichten te vinden, wordt door verpleegden bewerkt.

Tot voor korten tijd werd het eiken hakhout verkocht en door de koopers met eigen volk gekapt en geschdd. Ook dit laatste geschiedt thans door verpleegden, waarna de schors wordt verkocht.

A oor den verrichten arbeid ontvangen de verpleegden betaling boven de aan allen toegekende voeding en kleeding.

Dat door den arbeid verdiende werd hun vroeger aan geld in handen gegeven. Toen gaven ook de ambtenaren, als de verpleegden hun diensten bewezen hadden, daarvoor enkele centen fooi. Dit leidde tot allerlei knoeierijen en misbruiken.

-Li werd gedobbeld om geld, er werden waren gekocht, die de verpleegden niet mochten hebben, o. a. sterke drank, die ten strengste verboden was, doch door dienstvaardige venters uit den omtrek werd verschaft.

Om aan die misbruiken een einde te maken heeft men eerst papieren geld en daarna koperen munt ingevoerd, die alleen in de kolonie gangbaar was. Maar dat baatte niet. Men kende in de omstreken dat geld al zeer spoedig. Ondernemende handelaars kochten de munt van de kolonisten op, natuurlijk

Loon.

Sluiten