Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verre beneden de waarde, die daaraan voor de kolonisten toegekend werd, maar deze lieten zich dit welgevallen omdat zij alleen op die wijze in het bezit konden komen van zaken, die zij langs regelmatigen weg niet konden bekomen. Toen in 1870 de misbruiken van dit stelsel aan den dag kwamen, werd die koloniale munt plotseling niet geldig verklaard en op een oogenblik ingewisseld, tot schade der talrijke houders buiten de kolonie, daar zij alleen bij de kolonisten ingewisseld werd.

Na de afschaffing van die munt, ontvingen de kolonisten weder in gewone munt hun zakgeld. Men beproefde op allerlei wijzen de knoeierijen tegen te gaan, maar door de open ligging der kolonie en door het feit dat vele verpleegden op het veld moeten werken en daar onmogelijk altijd in het oog gehouden kunnen worden, was aan de misbruiken geen eind te maken. Daarom wordt sedert de invoering van het nieuwe strafwetboek den verpleegden geen geld in handen gegeven, maar worden hunne inkomsten en uitgaven op papier verrekend.

Wel blijkt van tijd tot tijd dat er altijd weer eenig geld onder de verpleegden zit maar hiertegen wordt natuurlijk zooveel mogelijk gewaakt evenzeer als teilen het bezit van andere verboden artikelen.

n #

Eens in de twee, soms in de drie weken wordt den verpleegden medegedeeld hoe het met hun tegoed staat, zoodat zij zelf de administratie kunnen controleeren.

Om tot ijver te prikkelen, wordt zooveel mogelijk o]) taak gewerkt, en, hoewel de verdiensten zeer matig zijn, zijn er toch enkelen die door zeer hard te werken in de langste dagen f0.30 tot f0.40 per dag

Sluiten