Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strafwetboek is het kerkgaan verplicht, vroeger was dit niet het geval.

Toen in 1871 eenige Roomsch Katholieken hadden geweigerd in de kerk te knielen en zij daarom dooiden Raad van Tucht waren gestraft, werd vanwege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, dat destijds Veenhuizen beheerde, herinnerd dat er wel opwekking tot kerkgaan, maar geen dwang mocht plaats hebben, doch dat, als men eene kerk bezoekt, men zich ordelijk en eerbiedig heeft te gedragen.

Tegenwoordig is het kerkbezoek alleen vrijwillig bij die godsdienstoefeningen, welke niet op algemeen erkende Christelijke feestdagen en op Zondag plaats hebben en voor Katholieken 's namiddags bij lof en vesper en verdere plechtigheden, waarbij ook hun geloof geen verplichte kerkgang voorschrijft.

Ook bij slecht weder worden alle verpleegden bij verklaard goedvinden der Directie vrijgelaten in het kerkgaan. Zieken en gebrekkigen worden op voordracht van den geneesheer door den Hoofddirecteur van kerkgaan vrijgesteld.

Daar de kerken niet als gestichtskerken maar als kerken van te Veenhuizen gevestigde kerkelijke gemeenten worden beschouwd, staat het bijwonen der godsdienstoefening niet alleen aan ambtenaren, maar ook allen vreemdelingen vrij.

Wat de bedienaren van den godsdienst buiten de godsdienstoefeningen willen doen in het belang van den godsdienst, wordt geheel aan hen zelf overgelaten.

In vroeger jaren waren er altijd wel protestantsche verpleegden die godsdienstonderwijs begeerden als voorbereiding voor het lidmaatschap der kerk. Sedert hun echter werd gezegd dat zij wel godsdienstonder-

Sluiten