Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet om bijzondere redenen met goedvinden van den Minister naar Hoorn wordt overgeplaatst.

Een tijdlang is recidive eene reden voor overplaatsing geweest. Tegenwoordig worden zij, die voor de vierde maal deserteur zijn, er heen gezonden. Deze komen dan in eene strafklasse, die wel te Hoorn maar niet te Veenhuizen bestaat.

Voorts wordt een enkele maal tot overplaatsing overgegaan, wanneer een verpleegde te Veenhuizen, bij de daar bestaande vrijheid, te gevaarlijk wordt. Maar regel is in den laatsten tijd, dat de Directie te Hoorn van tijd tot tijd goede werklieden, inzonderheid ambachtslieden, uit Veenhuizen aanvraagt. Door de Directie worden dan voor de te vervullen plaatsen mannen aangewezen. Sommige verpleegden gaan gaarne naar Hoorn; het altijd binnenshuis zijn bevalt hun. Anderen hebben er zoo op tegen, dat zij vóór hunne overplaatsing nog trachten te deserteeren.

Op de talrijke requesten, om gratie te mogen ontvangen, wordt in den regel afwijzend beschikt.

Heeft de verpleegde zijn tijd uitgediend, dan laat men hem gaan, waarheen hij wil.

Reeds eenige dagen vóór zijn vertrek wordt hem gelegenheid gegeven om zijne burgerkleeding, die bij zijn komst werd gereinigd en opgeborgen, voor zoover zij liet opbergen waard was, zoo noodig aan te vullen. Van wat er daarna van de uitgaanskas overblijft wordt eenig reisgeld afgehouden, en het overige wordt gezonden naar den burgemeester van de gemeente, waarheen de verpleegde zich begeeft. Gaat hij naar het buitenland, dan wordt het geld gezonden naaiden burgemeester van de grensplaats, waarlangs hij

Ontslag.

Sluiten