Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI Ui'

D". H. J. A. M. SCHAKPMAN.

He who can view the world as a poet, is always at soul a king. — Bulwer (3/// novel).

INLEIDING.

Voor zoover de heugenis strekt van het tegenwoordig geslacht, is wel geen Nederlander bij zijn dood zóó eenparig en algemeen, met zooveel eerbiedige en warme sympathie betreurd als Mgr. Dr. Schaepman.

De vorstelijke praal, waarmee zijn stoffelijk overschot in Rome ter aarde werd besteld, vond hier te lande een nog treffender wederga in de oprechte hulde, door woord- en penvoerders van haast iedere kleur en richting aan zijn nagedachtenis gebracht. Op het: „Quis non fleret — wie zou niet weenen" van minister Kuyper heeft nagenoeg het gansche vaderland een ongeveinsd antwoord gegeven. Als een koning, om wiens verscheiden heel een volk treurt, zoo werd hij uitgeluid , deze groote Doode, van wien men getuigen kan, dat hij verreweg de populairste man is geweest in Nederland.

Nu -de eerste indrukken van zijn aangrijpend sterven voorbij en de laatste tonen van het algemeen te zyner eere aanaangeheven rouwkoor weggestorven zijn, schijnt het oogenblik gekomen, om rustig en kalm een Levensschets van den Ontslapene te beproeven, waartoe de Redactie van Mannen van Beteekenis mij uitnoodigde.

xxxiv 1

Sluiten