Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Levensschets wel te verstaan. Dus geen lofrede. Nog minder een apotheose. Want zooals Mgr. de Aartsbisschop van Utrecht bij de plechtige uitvaart te Rijsenburg zeide: „Een lijkrede heeft de overledene niet gewild, omdat hij wist, dat het een lofrede zou zijn." De eerbiediging van dien wensch geeft mij des te ruimer vrijheid tot een onbevangen oordeel, waar het leven en werken van Dr. Schaepman moet worden beschreven. Trouwens, zyn reusachtige figuur wordt door zóóveel glans omstraald, dat ze gerust een beetje schaduw kan verdragen en juist daardoor in nog scherper belichting zal uitkomen. Daar is niets volmaakt onder de zon, die zelve ook haar vlekken heeft.

't Spreekt ook vanzelf, dat hier niet meer geboden zal worden dan eene schets. Dus geen levens/>eeM, „eene schets is veel bescheidener werk dan een volledig beeld 1 — nog minder een geschiedenis, die aanspraak maakt op volledigheid. In zijne „Herinneringen" over Thorbecke, schreef W. C. D. Olivier A° 1872: „Om een levensgeschiedenis van Thorbecke te schrijven, die eenigszins het voorwerp ervan waard is, wordt een diepte van studie en een grondigheid van kennis, ook der bijzonderheden van dat leven vereischt, welke ik niet bezit. Om zulk een portret te schilderen, moet men een Rembrandt wezen."

Hetzelfde geldt van Dr. Schaepman. Bovendien mag op hem toepasselyk heeten wat hij eens over Thorbecke schreef: „Zijn openbaar leven is de jongste geschiedenis van ons volk".3 Zeker ten volle, wat betreft de Katholieken in Nederland. Gelijk reeds elders werd opgemerkt: „De levensgeschiedenis van dien machtigen voorganger is de geschiedenis van het katholieke Nederland gedurende de laatste 25 jaren".3

Doch zelfs in zulk een beknopte Levensschets als ik mij voorstel, is het onvermijdelijk, personen en zaken aan te roeren, die met het openbaar leven in nauwe betrekking staan, maar onwillekeurig pijnlijke herinneringen wakker roepen.

1 Prof. I. V. de Groot in »De Violier" 13 Febr., Herdenkingsboek blz. 13.

2 De Wachter (1872) blz. 4. 3 Het Centrum, 22 Jan.

Sluiten