Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik hoop dit onbeschroomd, zonder kwetsende bedoeling jegens wien of wat ook, te mogen doen. Nochtans niet meer en niet minder dan strikt door waarheidsliefde wordt geëischt. Bij het gesloten graf herneemt, ofschoon niet aanstonds in vollen omvang, de geschiedenis toch haar wezenlijke rechten.

't Ligt tevens voor de hand, dat iemand van zóó veelzijdige gaven en werkzaamheid als Schaepman, niet onder een enkel gezichtspunt kan worden bezien. „Zelden zag de historie in een man zooveel talenten vereenigd, die schijnbaar elkaar uitsluiten en toch in hem, door zyn machtige persoonlijkheid, tot volkomen harmonie waren vereenigd".1 Wij zijn dus vanzelf genoodzaakt, die veelzijdige figuur van verschillende kanten, onder verschillende opzichten te beschouwen.

Of ik wel genoegzaam op de hoogte ben van mijn onderwerp.'' Ter rechtvaardiging diene, dat ik gedurende ruim 20 jaar, sinds ik zyn leerling werd op het Seminarie te Rij se n burg, Dr. Schaepman zeer van nabij heb gekend, hem steeds zeer heb bewonderd en zeer liefgehad, en dat ik hem in zyn openbaar leven met steeds klimmende belangstelling heb gadegeslagen. Aan den „calor biographicus", de pieuze warmte, die Macaulay den biograaf voorschrijft, zal het mij dus niet geheel ontbreken.

In de laatste paar jaren kwam er tusschen Dr. Schaepman en mij verwijdering, zoodat ik niet altoos heb gestaan onder den machtigen invloed zijner persoonlijkheid. Met wijlen Dr. Nuyens durf ik herhalen: Van den beginne af „heb ik Schaepman bewonderd en ben daardoor zijn vriend geworden; ik ben niet zijn bewonderaar geworden wy 1 hij tot mijn vrienden behoort." 3

}va deze inleiding, die als een soort overlegging van geloofsbrieven onmisbaar scheen, kom ik eindelijk ter zake, met de veelbeteekenende kernspreuk van Groethe voor oogen:

Aufrichtig zu sein, kann ich versprechen,

Unparteiisch zu sein aber nicht.

1 Dr. Kuyper in De Heraut, 31 Jan.

2 Eigen Haard, Febr. 1888.

Sluiten