Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Napoléon, met de teekeningen van Horaee Vernet. Nog is het een lust, er in te bladeren en te droomen. Het is mijn heldenboek" (t. a. p.)

\ adei Schaepman genoot in Arnhem, te midden van zyn bloeiend huisgezin, een welverdiend „otium cum dignitate". Onder zyn beste vrienden telde hij den geestryken en weisprekenden deken-pastoor Brouwer,1 die hem ruim een jaar is voórgegaan naar het graf. Hijzelf overleed in 1874, na reeds de opkomende glorie van zijn oudsten zoon te hebben aanschouwd. Deze schreef op zijn bidprentje, als een variatie op liet Onze I ader, het volgende eenvoudig-roerende versje:

Onze Vader iu den hemel.

Geef aan onzen vader rust,

Geef hem 't licht van Uwe glorie Nu zijn licht is uitgebluscht:

Maak hem zalig. — zie wij weenen.

Onze moeder draagt haar kruis.

Geef ons allen eens den vader ^ eder in Uw Vaderhuis.

De moeder, die haar weduwkruis nog vijf jaren zou dragen, was Johanna Francisca la Chapelle, geboren te Arnhem 5 iebruari 1814 en daar overleden 20 Augustus 1879. Doorgaans wordt haar de voornaam : Elise, soms ook Emma, toegeschreven om de bekende initialen: R L. C. te verklaren. Maar deze afleiding blijkt ongegrond en dus louter legendarisch. Haar intieme naam, en familie gebruikelijk, was: Nancy, als een welluidende naklank van haar Fransche afkomst. Want haar vader, Pierre l.lie la ( hapelle, was een Franschman, zoo men wil een l iansche \ laming, die in 't begin der vorige eeuw uit Kijssel naar Botterdam overkwam, waar hij huwde met Machtilda Heniica van Bisselich en zich kort daarop metterwoon vestigde te Arnhem, waar hij een aanzienlijken wijnhandel stichtte.

loen „Nancy met burgemeester Schaepman in 't huwelijk trad, was zij een zeer schoon en begaafd meisje. Zij teekende fraaie aquarellen voor haar bloedverwantp • vriendinnen, maakte

1 «Mijn wandelvriend" noemde Sch. hem; ü

; 15 Augustus 1892.

Sluiten