Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar een Nieuwjaarsbrief, dien hij op 9-jarigen leeftijd aan zijn „beminde Ouders" schreef en waarvan het origineel nog onder familiepapieren wordt bewaard, moet hij reeds toen bijzonderen schrijfaanleg hebben getoond. De forsche, duidelijke en regelmatige letters, het onberispelijke in taal en stijl geven zulks duidelyk te kennen.

Na voldoende lager Onderwijs te hebben genoten, bezocht de levenslustige knaap 1857—'58 het progymnasium te Oldenzaal, waar Dr. F. ('. Soer destijds rector was en de pracceptor M. van Grroeneveldt hem Engelsch leerde uit de Vicar of Wukejield en tevens inwijdde in de schoonheden van Byron en Shakespeare. Beide leermeesters hield Dr. Schaepman heel zijn leven hoog in eere. Dr. Soer woonde in 1892 zyn 25-jarig priesterfeest bij. En nog onlangs vernamen we, hoe fideel de gevierde redenaar later te Oldenzaal kon schertsen met „monsieur" van Groeneveldt, van wien bij zooveel hield. '

Piëteit, vooral jegens degenen die hem in zijne jeugd hadden welgedaan, zat den Doctor in het bloed en verloochende zich nooit.

VOORBEREIDING.

De eerste voorbereiding tot zijn levensstaat begon voor den jeugdigen Herman, toen hij in October 1858 vertrok naar het Klein-Seminarie te Kuilenburg.

Aanvankelijk wilde hij marine-officier worden, om op de ruime zee te strijden voor de Nederlandsche vlag. Maar zijn zwakke oogen verhinderden de vervulling van dezen wensch. De strijdlust bleef hem echter heel zijn leven bij, dat immers een consequente doorvoering zijner leuze was: Credo, pugno. Ook zijn liefde tot de zee, waarvan hij later zong:

De zee, de zee! Ze is ons in 't hart geboren ....

Heel onze ziel is vol van golt'gedruisch. *-

Hem wachtte een edeler en hooger strijd, niet op den wijden

1 Het Centrum 26 Jan.

2 Nieuwe Gedichten. (Utrecht 1889) blz. 01.

Sluiten