Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Katholieken van bestuurslichamen systematisch werden uitgesloten en toen nagenoeg alles, wat van Regeeringswege kwam, voor hen zoo al niet ongenietbaar was, dan toch een wrangen bij smaak had. Meermalen ook was er dan bij het roomsche voorgeslacht reden om te zeggen:

Timeo Danaos donaque ferentes ....

Nog iets van groote beteekenis.

De Nederlandsche Katholieken, ontwend als zij door eeuwenlange verdrukking waren aan de algemeene landszaken, hadden zich — noodzakelijk gevolg — meer en meer op hun eigen, specifiek-roomsche belangen geconcentreerd. Vandaar ook de gewoonte, om elke opkomende quaestie aanstonds van zuiverkatholiek standpunt te beschouwen en zich, niet zonder angstvallig wantrouwen tegenover den liberalen wetgever, vóór alles af te vragen, of en in hoeverre daarbij geen jcontlict met eenig katholiek beginsel te vreezen was.

Zoo kwam het maar al te natuurlijk, dat op liet voorbeeld van Mr. Brouwers herhaaldelijk aan Dr. Schaepman, naar aanleiding der bovengenoemde strijdvragen, ontrouw aan de katholieke beginselen werd verweten. Nogeens, dit zal meestal in heiligen ijver en met eerlijke overtuiging gebeurd zijn. Doch sommigen dier y veraars zagen weieens voorbij , wat pater A. van Gestel S. J. reeds jaren geleden schreef: „Niemand in het land, geen schrijver, geen Kamerlid, geen priester zelfs van den tweeden rang had, behalve de Bisschoppen, het recht om de toepassing der katholieke beginselen in Nederland te bepalen." 1

Derhalve stond het Schaepman volkomen vrij om zijn eigen weloverwogen meening te volgen in dergelijke „vrye quaestie's." Volkomen vrij om op de beschuldiging, dat hij verdeeldheid zaaide, te antwoorden: „Verdeeldheid schept niet hij, die een andere meening voorstaat, waar alleen hij, die zijn meening als de eenig ware wil doen gelden." 2 Volkomen vrij om zich

* Studiën (1808) »Het Handelsblad en het mandement der Bisschoppen : hlz. 4. 2 Het Centrum 2 Mei 1800.

Sluiten