Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag 28 December 1 vertrok hij naar het Zuiden, vergezeld door zijn broeder Eduard. Tot Keulen deed Mgr. RGiovannini, zaakgelastigde van den H. Stoel, hem eervol uitgeleide. Op Oudejaarsavond kwam hy te Rome aan. Hij nam zijn intrek bij de Fransche Zusters Franciscanessen (Via (jriusti 12). 't Was nu voor de allerlaatste maal. Een Fransch spreekwoord zegt: „Qui a vécu longtemps a Rome, y retourne ou meurt". Schaepman deed zoowel het een als het ander.

Donderdag 8 Januari bleek zijn toestand zóó ernstig, dat de pauselijke lijfarts Dr. Lapponi het noodig achtte, hem de Sacramenten der Stervenden te laten toedienen. Met stichtende godsvrucht ontving hij de troost- en genademiddelen der Kerk. Den volgenden Zondag werd hy opgenomen in de Derde Orde van Sint Franciscus van Assisië.

Nog een korte poos scheen er beterschap te komen, 't Was slechts een schynbare en laatste opleving van krachten.

In den nacht van Woensdag 21 Januari brak eindelijk het groote, beslissende oogenblik aan: daar lag de vergrijsde en uitgeputte reus te sterven, ondersteund en gezegend door jonge priesterhanden van twee zijner oud-leerlingen, te sterven met het vaste geloof en het zoete vertrouwen van een kind. De forsche leden van den gepurperde nu gehuld in de ruwe pij van Franciscus. Zyn dichterlijk, veelomvattend brein nu lós van aardsche beslommering en niets meer zoekend dan Hem:

.... die zoo hoogh geseten Zoo diep in 't grondelooze licht Van tijdt noch eeuwigheid gemeten

de Alpha en Omega is van geheel ons bestaan. Zijn welsprekende mond nu met geen ander woord op de lippen: „Veni Jesu Domine, kom Heer Jezus, kom"! Zijn altoos strijdvaardige handen nu met geen ander wapen dan het kruis, dat de wereld overwonnen heeft.

Zoo stierf Herman Johan Aloysius Maria Schaepman. Na

' Vgl. pastoor Kaag. De laatsh Uatjeri van Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman.

Sluiten