Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouw. En wat ze er al niet doen? Spelletjes, handwerkjes,, liedjes zingen, versjes leeren, vertellinkjes en platen kijken, wandelen en rijpe vruchten eten. Van ernstig schoolwerk (lezen, schrijven of rekenen) mag niet gerept worden. Daar is hun leeren nog spelen. — Den ouders kost dat alles niemendal.

De commissie van toezicht waakt echter streng, dat van deze gelegenheid geen misbruik gemaakt wordt. Ouders, die tijd en middelen hebben om zelf voor deze kleinsten te zorgen, worden zonder pardon afgewezen.

Van deze Kindergiirten zou ik nog veel goeds en mooiskunnen vertellen; doch bij eenig doordenken kan iedereen gemakkelijk de heilzame gevolgen daarvan inzien. Dat deze kleinen regelmatig onder de hoede van schoolartsen staan ; de liefdadige vercenigingen er eiken dag zoovele liters koemelk laten schenken; dat een speciaal fonds kan aangesproken worden voor warme kleertjes — 't moest niet noodig zijn. Maar 't is helaas nog noodig; en in Holland zullen er ook nog wel arme en ongelukkige kinderen zijn. llier tracht men er gezonde, brave menschen van te maken, als ze nog klein zijn; elders laat men ze opgroeien in al hun leed en zonde, en sluit ze op in gevangenissen als ze grooter en schadelijk geworden zijn. In beide gevallen kan men van de staatskeuken spreken; er zijn helaas nog altijd menschen. dit; het laatste geval boven het eerste verkiezen. Of het een of het ander. Hier is geen middenweg. ■ •

.Met hun zesde jaar komen de kleine Zwitsers dus onmiddellijk van huis uit, of via Kindergiirten — maar allen welopgevoed en verpleegd naar de groote volksschool.

Daar zijn wel eens ouders, die beweren, dat het een dwaasheid is de kinderen al met hun zesde jaar naar school te zenden. De meerderheid der onderwijzers geeft hun gelijk; maar de wet stoort zich daaraan niet. Die ouders probeeren dan soms de wet te verschalken, cn zeggen, dat hun kind een teere gezondheid heeft, veel hoofdpijn, een enge borst. Maar dan komt de schoolarts op de proppen en tegenover zijn uitspraak geldt geen hooger beroep.

Soms geschiedt het tegendeel en brengen ouders een kind naar school, dat nog een paar jaar in de weide dient te loopen. De schoolcommissie ziet dat dadelijk, of later merkt het de meester in de klas, bij het turnen of bij het schoolartscnbezoek. Dan is goede raad heelemaal niet duur. Het kind wordt voorloopig van de school vrijgesteld. Is het i/eval minder ern stier. dan worden enkele vakken voor hem

Sluiten