Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Turnen, wandelen, reizen.

Ten slotte nog iets over het turnen. Dit leervak staat hier krachtig als een berg midden in het schoolleven. Den schoolgebouwen al ziet men het aan. Rondom liggen frissche en zonnige speelplaatsen, terzijde meestal de ruime turnhal. Daar oefenen zich des daags de kinderen, en na arbeidstijd de ouderen, de jonge mannen, leden van den machtigen „Eidgenössischen Turn-verein." Klein en groot oefent zich naar een ofticieele methode, het voor-onderricht tot de militaire vorming. De knapen zijn al landverdedigers in den dop: zij loopen en springen, maken mars~htochten van i—3 dagen, schieten met geweer en pijl en boog, zwemmen cn worstelen. Zwitsersche knapen dragen geen kousen cn geen boordjes, geen pet vooral en dikwijls ook geen schoenen of klompen. Om 't slanke bovenlijf een gestreept tricot met korte mouwen, bij ruw weer daarover een buisje van voren luchtig open; een korte broek met bretels aan de schouders en korte sokken in pantoffel-schoenen. Meestal gaat de ,,bub" blootshoofds; bij zonnig weer met een grooten stroolioed of een gesteven linnen flappert van dezelfde katoenen stof als het dunne, kleine broekje. Vlugge, lichtgekleedc, gezonde en blije kinderen zijn het, bruin van lucht en zonneballen, met hard cn rein vleesch als dat van de visschen uit de blauwe meren.

Ik sprak van marschen. Die komen natuurlijk alleen bij de oudere leerlingen voor: maar dan ook flink. Aan het jaarverslag zijn de volgende cijfers ontleend. Kr werden in liet geheel 225 zulke marschen gemaakt, of 9 per schoo'afdeeling. De groepjes telden van 32 tot 52 deelnemers. I.r werden I 1 marschen in den winter gemaakt. Zulke tochten duurden 3—6 uur en werden verbonden met het uitvoeren van lichamelijke spelen, baden, afstand-schatten, orienteeringsoefeningen, historische cn andere wetenschappelijke onderzoekingen. Kr werden ook schoolreisjes gemaakt.

In één verslagjaar vallen b.v. 157 uitstapjes, met totaal 6370 kinderen en 295 onderwijzers. Het waren 2597 negenjarige kinderen, 1974 tienjarigen, de overigen waren ouder. Slechts 9 pCt. der kinderen bleven thuis. De jongens en meisjes van veertien jaren cn ouder namen zelfs voor drie achtereenvolgende dagen den ransel op den rug, overnachtten in de Alp-hutten cn bestegen enkele kleinere toppen. Zulke wandelingen kostten per kind frs. 6 d. w. z. zoo hoog beliepen de onkosten. Wat de bijdragen der kinderen betreft: de

Sluiten