Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eerstgenoemde corporatie. De overige leden worden door dc bewoners van den Schulkreis gekozen.

Ook hier bestaan weer sub-commissies wier jurisprudentie zich natuurlijk beperkt tot den betreffenden Schulkreis, die ook alweer zijn eigen Kanzlei heeft.

In even zoovele groepen organiseeren zich ook de onderwijzers Zij hebben eveneens Z e n t r a 1- en K rei s-ko live n t e, die van onderen naar boven steeds nauwer voeling houden met elkaar, de uitvoerende macht meer concentreeren.

I lier in bijzonderheden dc taak van elk dezer corporaties te omschrijven zou mij te ver voeren. Laat mij alleen zeggen, dat b.v. de Z e n t r a 1 Schulpflege een lijst van candidaten opstelt ter benoeming aan de verschillende scholen. Zij houdt ook direct aanraking met de stedelijke regeering. Deze commissie van 34 leden doet, wat in onze Hollandsche steden zoowat de wethouder van Onderwijs alleen pleegt te doen. 't Blijft echter steeds hoofdzakelijk bij administratieve bezigheid.

De vakkwesties aan de onderwijzers!

\ akbelangen, zuivere onderwijsaangelegenlieden worden beslist door het Zentra 1-konvent der onderwijzers. Wenschen en verlangensvoorstellcn, wijzigingen door het volk gewenscht, en aan het opperste schoolbestuur in handen gesteld, worden afgedaan door de onderwijzers zeiven, in zooverre het paedagogische quaesties betreft.

Rlke school staat onder direct toezicht van een S c h u 1vorstand, een der afzonderlijke commissies, die benoemd worden door de Kreisschulpflegen. Zulk ec;i V o rstand vervangt liet Hollandsche hoofd der sch >ol, een betrekking, die men hier niet kent. Kik onderwijzer heelt in het kapittel van den Vorstand evenveel recht van spreken. Straks heb ik al gezegd dat het Zentral-konvent der onderwijzers alle paedagogische aangelegenheden regelt. Ieder onderwijzer weet wat hij te doen heeft; schiet hij daarin te kort, dan grijpt de Schulvorstand in: d«t is een administratieve maatregel.

De onderwijzer zelfstandig!

Overigens is de onderwijzer geheel zelfstandig, verantwoordelijk voor zijn klasse, die hij gedurende drie iaren onder zijn leiding heeft. Hij heeft geen onderwijzer boven zich. De Zwitsersche onderwijzer vat zijn taak heel hoog en

Sluiten