Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstig op; daarover straks nog een woordje, als er sprake is van de opleiding.

De kleine kinderen (4—6 jaar) staan onder leiding van z.g. K i n d ergart n e r i n ne n. Deze meisjes volgden na de Primarschu le en de Secundarschule nog een specialen opleidingscursus. Zij studeeren gedurende een jaar van wekelijks 30 uren de volgende vakken: Duitscli, opvoedingsleer, teekenen, zingen, tarnen en dc praktijk van den Kindergarten. Na het afleggen van een examen komen zij op dc candidatenlijst, en worden door de ouders van den Schul-kreis voor den tijd van drie jaar benoemd. Gewoonlijk gaat hieraan een proefjaar vooraf. Zij hebben een salaris van frs. 1000 'sjaars, met vijf-jaarlijksche verhoogingen tot een maximum van frs. 2000.

Op de Kindergartnerin volgt naar rang en bekwaamheid de Primarschullehrer(in). Xa als knaap (meisje) de Pr i mar- en Secundarschule doorgemaakt te hebben, gaat hij naar het Seminar, de Hollandsche kweekschool, waar hij nog vier jaren studeert. Aan de spits dezer inrichtingen staat de kweekschool te Bazel, waar wetenschappelijke en practische opleiding streng gescheiden zijn, en ook overigens de beste der moderne grondbeginselen worden toegepast. Ook in Zürich wordt al lang aangedrongen op een meer degelijke, harmonische, algemeen wetenschappelijke opleiding. Men wil den jongen onderwijzer eenzelfde algemeen-wetenschappelijke opleiding geven, a's den genceskeer, den rechtsgeleerde, den koopman, den geestelijke. Al voor 30 jaren besloot dc kantonsraad: „Voor de vorming van volksschool-onderwijzers zal door de stichting van de noodige leerstoelen en academische oefenscholen binnen het leergebied der filosofische faculteit gezorgd worden." Tot op heden is het nog bij een besluit gebleven; de onderwijzers zeiven in hun konvent-vergaderingen sturen steeds op het groote ideaal aan, houden altijd het oog gevestigd op het beste, wat de Duitsche schoolwetten b.v. in Pruisen en Saksen reeds hebben bereikt.

Onder de huidige regeling kan een jonge man 11a afgelegd examen op negentien-jarigen leeftijd als onderwijzer (I'rimarlehrer) beginnen. Mij wordt op voordracht van de een of andere K rei s schulp flege door de ouders benoemd. Wekelijks heeft hij hoogstens 36 lesuren te geven. Onderwijzers boven de 5° geven nog slechts 28 lesuren per week Ook de onderwijzeressen geven hoogstens 28 lesuren per week. De salarissen zijn als volgt: Ken Prima rleh re r

Sluiten