Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft frs. 2S00—frs. 3S00: een Secundarlehrer frs. 8400 —frs. 4400. Het maximum wordt na twintig dienstjaren bereikt. De onderwijzeressen halen frs. 2600—frs. 3600. Vakonderwijzers hebben frs. 100—frs. 150 per lesuur; zulke onderwijzeressen frs. 70—frs. 100. De pensioenen loopen van frs. 1900—frs. 2500 voor de mannelijke: van frs. 1200 —fr. 1500 voor de vrouwelijke onderwijzers. Allen zijn verplicht lid te worden van het kantonale weduwen- en weezenfonds, dat frs. 400 jaarlijks uitkeert. De jaarlijksche premie bedaagt frs. 40.

School en huis.

Over de samenwerking in de praktijk van ouders, onderwijzers en schoolbestuur kan een enkel voorbeeld genoegzaam klaarheid brengen. Ik neem b.v, de verhooging in een volgende klas, een punt waarover Hollandsche ouders nog al eens plegen te vallen.

(Imtrent het midden van Februari deponeert de klasseonderwiizer bij den Sc huivorstand een lijst vermeldende de leerlingen, wier overplaatsing twijfelachtig is. De ouders ontvangen daarvan bericht. Maken zij bezwaren, dan ondergaat de betreffende leerling een examen ten overstaan van een speciale commissie, zijn klasse-onderwijzer en zijn ouders. De uitslag van dit examen is beslissend voor een definitieve herhaling van het afgcloopen schooljaar of een plaatsing op proef in de volgende klasse.

Overigens heerscht een flinke tucht. Bij schoolverzuimen, gevallen van onreinheid of zoo iets. volgen eerst vermaningen aan de ouders, daarna bedreigingen met boete, eindelijk kleine en groote boeten en ten slotte gevangenisstraffen. Zelfs kunnen de kinderen bij slechte ouders worden weggenomen en op hun kosten elders ter verpleging en opvoeding ondergebracht worden. En dat hier niet mee gespot wordt bewijzen de jaarcijfers. Kr ontvingen 1250 ouders vermaningen. 312 boetebedreigingen, 164 boeten, 8 gevangenisstraffen. In 124 gevallen werden ouders met hun kinderen voor den Schulvor.stand gedaagd; wat daar voorviel laat zich gemakkelijk raden. Zelfs gingen 34 ondeugende bengels een dag en een nacht in het cachot.

Daar tegenover staat dan ook weer, dat de kinderen, wat hun gezondheid betreft, door de schoolbesturen verzorgd worden op een wijze, die men den armen in Holland voor een lief ding zou toewcnschcn.

Sluiten