Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer schooltuinen, waarvan Zürich er niet minder dan zes onderhoudt, is ten eerste om den scholen het benoodigde planten-materiaal te leveren: en ten tweede om als middel te dienen voor biologisch aanschouwings-onderwijs. Spoedig zal men echter nog verder gaan, en voor de levering van het in de scholen benoodigde planten-materiaal een specialen grooten kweektuin aanleggen. Het daar aangestelde tuinpersoneel zal dan van tijd tot tijd bezoek van de schoolklassen krijgen om deze te leeren wanneer, wat en hoe men planten, wieden, stekken, zaaien, enten en schoffelen, snoeien en mesten moet. Want Ziirich heet de stad der tuinen; er is hier alle dagen wedstrijd van versierde balkons en vensterbanken — ook zonder dat er geld-prijzen beschikbaar gesteld zijn. De menschen zien in, dat het kostbaarste „kunstvoorwerp," dat uitgeloofd kon worden, bestaat in het pleizier, dat men zelf aan zijn miniatuur plantentuin beleeft.

Het aantal boeken in de verschillende bibliotheken bedraagt ruim 22.000. Ieder kind kan dus altijd in het bezit zijn van een leesboek. De jaarlijksche aanschaffing beloopt 1000 —1100 deeltjes. De ingeleverde boeken worden gedesinfecteerd alvorens weer in de collectie te worden opgenomen.

Tot zoover de Zwitsersche correspondent.

Wat zullen wij hieraan nog toevoegen ?

Zullen we opnoemen, punt voor punt, waarin wij achterstaan bij Zürich ?

Zullen we den Zwitserschen geest roemen boven den I Iollandschen ?

We zullen het niet doen, overtuigd als we zijn, dat de met zooveel warmte geschreven artikelen ook zonder onze verklaring hun werk ten volle zullen doen.

Daarom slechts dezen wensch tot slot:

Moge men hier niet al te lang wachten, het goede voorbeeld van Zwitserland te volgen.

Sluiten