Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten gevolge van het aandeel, hetwelk mij vergund was in dit werk hier en daar te nemen, werden mij bij herhaling allerlei vragen van technischen of administratieven aard gesteld. Het komt mij nuttig voor, eenige dier punten te behandelen in een klein geschrift, dat goedkoop verspreid en gemakkelijk geraadpleegd kan worden. Daarom besloot ik tot de samenstelling en de uitgave dezer brochure en hoop daarmede, de in gang zijnde beweging te bevorderen en het oprichten en in stand houden van afdeelingen zoowel van het Witte als van het Groene Kruis te vergemakkelijken. Met hartelijken dank maak ik hier melding van de bereidwilligheid, waarmede verschillende secretarissen mij alle gevraagde inlichtingen hebben verstrekt betreffende den toestand hunner afdeelingen en waarmede ook anderen mij bij de samenstelling van dit overzicht ter wille zijn geweest.

Sluiten