Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestanden, dan moet allereerst gewezen worden op den Ontsmettingsoven te Alkmaar, welke het eigendom is der Noordhollandsche Vereeniging en op dien te Bloemendaal, welke in 't bezit is der afdeeling aldaar.

De laatstgenoemde oven wordt maar weinig gebruikt. Werd in het jaarverslag over 1894 medegedeeld, dat de oven vijftienmaal had dienstgedaan, in 't volgende jaar „deed de oven niet zoo dikwijls dienst" en in 1900 slechts driemaal. In 't geheel is er van 1890 tot Nov. 1901 maar 84-maal in ontsmet. Wanneer men nagaat, dat voor den oven en 't daarbij behoorende ontsmettingsgebouwtje ƒ 3800.— is toegestaan — het juiste bedrag dat werd uitgegeven staat niet tot mijne beschikking — en dan in aanmerking neemt, dat de oven gemiddeld nog geen negen maal per jaar gebruikt is, mag men welhaast beweren, dat de Bloemendaler ontsmettingsoven als een schip op strand, een baken in zee is voor andere plaatselijke vereenigingen. Er valt dan ook niet aan te denken, een ontsmettingsoven aan te schaffen alleen voor t gebruik eener enkele afdeeling in eene betrekkelijk kleine plaats. Dit moet het werk zijn eener provinciale vereeniging, zooals dat ook het geval is met den

Ontsmettingsoven te Alkmaar.

De oven te Alkmaar is geleverd door de firma DE JüXGH & Co. te Oudewater. De oven is een ijzeren cilinder met een dubbelen wand. Tusschen beide wanden is eene ruimte van ongeveer 5 centimeter dikte. De binnenruimte, 2 M. lang en 1,28 in diameter is bestemd om het te ontsmetten goed te bergen. De oven is ingebouwd in een steenen muur, zonder deur en kan aan beide zijden van dien muur

Sluiten