Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ritis, en 't bekende populaire geschrift van Dr. S. A. KNOPI ,,de Tuberculose" (i)

Ter bevordering van reinheid werden velerwegen badhuizen en zweminrichtingen door de afdeelingen opgericht. De afdeeling de Rijp stelde hare inrichting ook open voor se hooibaden, doch van die uitnemende gelegenheid is — o schande! nooit gebruik gemaakt!

Door verschillende afdeelingen werd getracht te voorzien in de behoefte aan drinkwater. Sommige (Twisk, Heer Hugowaard, Nieuwendam, enz.) bouwden daartoe groote regenbakken, die in tijden van schaarschte voor 't publiek werden opengesteld, andere trachtten — soms, doch niet altijd met succes — het tot standkomen van waterleidingen te bevorderen. Ook het gehalte van het drinkwater liet men op vele plaatsen met zeer verschillenden uitslag onderzoeken. Monnikendam deed de boomen snoeien, die boven de dakgoten uitstaken en dus dreigden met plantaardige rotstoffen in het drinkwater te mengen. Dezelfde afdetling liet melk onderzoeken, en dit leidde „tot groote verbetering van het gehalte der melk die ten verkoop wordt aangeboden". Het is trouwens een bekend feit, dat melkcontröle in den regel dergelijke gevolgen heeft ondanks de beweringen van zekere .optimisten die de schuld van dunne melk meer bij de koeien en het land dan bij de menschen zoeken. \\ aardeering verdient daarom ook het melkonderzoek dat in dit jaar op last van 't Hoofdbestuur van „het \\ itte Kruis' in tal van plaatsen van Noord-Holland plaats had. \ oorts werden in opdracht van sommige afdeelingen meel, brood,

<i) Dr. S. A. Knoi'F. De Tuberculose als Volksziekte en hoe zij kan worden bestreden, vertaald door J. W. F. Dona'I H, bij F. van Rossen. Amsterdam. Prijs f 0.30

Sluiten