Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig van de praktijk der ziekenverzorging. Dan trede in ernstige gevallen de ziekenverpleegster hem ter zijde.

,.Het Witte Kruis als provinciale vereeniging doet voor de organisatie der deskundige ziekenverpleging weinig of niets Dit werk gaat uit van de afdeeling Amsterdam, die eene afzonderlijke commissie of afdeeling hiervoor heeft.

Deze afdeeling schrijft examens uit voor de diploma's van ziekenverpleegster. Drieërlei diploma's zijn daarbij te behalen: a. voor gewone ziekenverpleegster, b. voor kraamvrouw verpleegster, r. voor zenuwlijders- en krankzinnigenverpleegster.

In t jaar 1900 werden 74, in 1901 zelfs 113 diploma's uitgereikt.

\ oor t uitreiken daarvan wordt van de gediplomeerden

de belofte afgevergd, dat zij alles wat in hare bediening

haar als geheim ter kennisse komt, ook geheim zullen houden.

De afdeeling heeft ook ongeveer 15 vaste en 3 adspirantverpleegsters in haar dienst. Dezen worden door de afdeeling gesalarieerd en in verpleging uitgezonden tegen een verpleeggeld van ƒ 2.— per dag.

Jaarlijks wordt op de begrooting der provinciale vereeniging een bedrag uitgetrokken, vroeger van /'1500, daarna van ƒ 1000 en 't laatst (wegens 't geringe gebruik dat er van gemaakt wordt) van ƒ 600, teneinde de afdeelingen in staat te stellen tegen het halve verpleeggeld, dus tegen / 1per dag, over eene ziekenverpleegster te beschikken.

Deze verpleegsters zijn dan bestemd voor armenverpleging, tot het verleenen van diensten bij epidemieën en voor wijkverpleging.

Aanvragen moeten worden gericht tot Mej. Ui KEKS, Binnengasthuis, Amsterdam.

Sluiten