Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetwelk de geneesheer brengt dan van dat der predikanten of geestelijken. De dagelijksche bezoeken eener vroedvrouw hebben de meeste overeenkomst met die der wijkzuster.

Ook moet, naar het mij voorkomt, het philanthrophisch karakter niet te zeer op den voorgrond geschoven worden. De hulp van de wijkzuster is in menig welgesteld of burgerlijk gezin evenzeer gevvenscht en gewaardeerd als in dat van den arme, en waar haar arbeid ruim of matig betaald kan worden, mag dit niet achterwege blijven.

Daar de wijkzusters alleen ernstige of verwaarloosde zieken bezoekt, kan zij langer in de ziekenkamer toeven dan de geneesheer en dus met meer gemak en zorg dan deze de verpleging regelen en gedeeltelijk zelf volbrengen. Zij moet, overeenkomstig liet Engelsche systeem, dagelijks 5 a 8 uur, niet langer, werkzaam zijn Als regel zal dus wel kunnen worden aangenomen, dat naast twee geneesheeren met middelmatige praktijk ééne wijkzuster haar dagelijkscli werk vindt.

Haar werk biedt voldoende afwisseling aan.

Om het groote belang van dit werk aan te toonen volgen er hier enkele grepen uit, zonder dat deze uiteenzetting ook maar in de verste verte aanspraak maakt op eenige volledigheid.

De wijkzuster komt in de ziekenkamer met vierderlei opdracht : a. om al die verplegings verrichtingen te volbrengen, die door den arts noodig geoordeeld zijn en waartoe de huisgenooten óf geen tijd hebben of niet in staat zijn ; b. om de huisgenooten in te lichten omtrent allerlei vereischten der ziekenverpleging in 't bijzonder, voor zoover deze den zieke betreffen, dien zij te verzorgen hebben : c. om de zorgen van den arts te ondersteunen door nauwkeurige waarneming van belangrijke ziektever-

Sluiten