Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende standen als leunstoel, veldbed, hellend vlak enz. gebruikt kunnen worden. De kussens moeten met het oog op reiniging bij voorkeur met leer (wasdoek; bekleed zijn.

Zonncstoclen en Windstoclen. Voor reconvalescenten houde men rieten (ijzeren of houten) stoelen in voorraad met zonnescherm er boven. De zonneschermen zijn desnoods zeer eenvoudig aan gewone rieten leunstoelen aan te brengen door drie hoefijzervormig gebogen rieten stangen, die door ijzeren oogjes met de uiteinden aan het zitvlak van den stoel zijn bevestigd. Ook wind- of strandstoelen kunnen goede diensten bewijzen.

Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat deze opgaven volstrekt niet volledig zijn en alleen eenige der meest aanbevelenswaardige voorwerpen aanwijzen.

I)e inrichting van een Magazijn.

Kleine afdeelingen met een kleinen inventaris en weinig omvattenden werkkring kunnen volstaan met eene bergplaats ten huize b.v. van den Magazijnmeester-Bestuurder. Zoodra echter de bezittingen en het gebruik daarvan vermeerderen is het aan te bevelen een eigen magazijn te bouwen of te huren en het beheer op te dragen aan een gesalarieerd beambte. De arbeid, die immers in zul'< een geval van den beheerder wordt geëischt, is te omvangrijk en tijdroovend om dien in den regel en naar den eisch zonder vergoeding te kunnen verwachten en bovendien komt de controle op onderhoud en ontsmetting eerst voldoende tot haar recht, wanneer het Bestuur of zijn gemachtigde te doen heeft met iemand, die zijne nalatigheid niet verontschuldigen kan met een beroep op zijne toewijding.

Wanneer men een magazijn bouwen gaat, neme men de afmetingen niet te klein. Men spiegele zich b.v. aan dc

Sluiten