Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sublimaat-oplossing, 5 % carbol-oplossing op 3 % creolinemengsel.

Behangsel (b.v. op tochtschermen) wordt met oudbakken brood afgewreven. De kruimels worden zorgvuldig opgeveegd met een schuier, die in eene desinfecteerende oplossing is nat-gemaakt en daarna worden zij dadelijk verbrand.

't Gebruik der verpleffingsmiddelen.

Door sommige afdeelingen is het gebruik der verplegingsmiddelen beperkt binnen den kring harer leden. Enkele andere geven ze ook aan niet-leden, maar tegen eenige vergoeding b.v. van ƒ 1.— voor een windkussen, ƒ 0.50 voor een kroepketel, ƒ 2.— voor een ziekenstoel, enz.

Beide regelingen acht ik af keurenswaardig. Het karakter onzer vereenigingen brengt m.i. mede, dat men alle hulpbehoevenden zonder onderscheid helpt en ook dat men van de afdeelingen geene verhuurzaakjes maakt. De praktijk bewijst bovendien, dat eenige liberaliteit op dit punt een uitnemend propagandamiddel is en de populariteit der vereeniging en dientengevolge de aanwinst van leden zeer in de hand werkt.

Voorwerpen, die door schuld der gebruikers barsten, breken, scheuren of op andere wijze in't ongereedc geraken, moeten op last van 7 Bestuur der af deeling en volgens zijne aanwijsing worden hersteld of door nieuwe vervangen worden voor rekening van den gebruiker.

Administratie en Contróle.

Geene voorwerpen mogen worden uitgeleend dan op schriftelijke lastgeving van een geneesheer of verloskun-

Sluiten