Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARTIN SCHIFF.

AMSTERDAM, Kal»erstraat 31. DEN HAAG, Spuistraat 27,

Telefoon 1990. Telefoon 1140.

LEVER A jST gier

VAN

Afdeelingen der Noord-Hollandsche Vereen, „het Witte Kruis",

VAN

's Rijks Magazijn van Geneesmiddelen,

VAN

t Binnen- en 't Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam

en van de meeste

Inrichtingen voor Ziekenverpleging in ons land,

Aanbeveling :

Ondergeteekende verklaart gaarne, dat hij gedurende de twee jaren, waarin li ij als Voorzitter en Uitvoerend Commissaris van Beheer der Afdeelinir Lanaedijk van de N -H. Vereen, „liet Witte Kruis" namens haar in relatie was met de firma MARTIN SCIIIFF te Amstenlam, steeds volkomen tevreden was z°°wel over hare altijd correcte bediening als over .Iei-t t , " rèr.t-n" deugdelijkheid der gummi-waren en andere artikelen, die hij van haar betrok. Broek op Langendijk, 15 Febr. 1901. F. C. FLEISCHER

I11 mijn magazijn vindt men steeds een grooten voorraad in meer dan tien soorten

gutta-percha.

rr o s 3? 1 t A a 1 j 1) o 1^ k

tegen zeer billijke prijzen.

Itillrotli- en Mosctitf-llalist, ljszakkcii, W indkussens, Kro«'|»k<>t<-ls, Kaïncrliii-litvcrltetcraars, liilialatic-toestellcii, liallons|iiiit<>ii, Irrl^aloion, r,„.. ,.„z.

VRAAGT PRIJSOPGAVE EN MONSTERS AAN!

Sluiten