Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Herhaaldelijk heeft men ons gevraagd om een kort, en voor den leek begrijpelijk overzicht van het vraagstuk der zeewater-behandeling. Onze brochure „Zeewater als Geneesmiddel"!), welke trouwens alleen voor medici bestemd was, is uit den aard der zaak niet voor iedcren belanghebbende ot belangstellende te begrijpen, en bovendien ook te uitgebreid. in deze kleine brochure willen wij trachten aan die vraag tegemoet te komen door zooveel mogelijk zonder vaktermen uiteen te zetten, wat de leek in medische zaken ervan dient te weten en wat men van de nieuwe geneesw ij z e door middel van onderhuidsche inspuitingen van isotonisch zeewater, (d. i. ver van de kust, op 10 Meter diepte opgevangen, gezuiverd, verdund zeewater, van hetzelfde zoutgehalte, met dezelfde vriespuntverlaging als het waterachtig bestanddeel van onze weefsels en van <ms bloed) mag verwachten.

Het is opvallend, dat er in ons land, waar men toch wel doordrongen is van het nut b.v. van zeebaden, en van het verblijf aan de kust in bepaalde ziektegevallen, nog betrekkelijk zoo weinig belangstelling betoont voor de zeewater-behandeling. In Frankrijk, Italië, Portugal, jazelfs in Rumenië verschenen er werken over. Ons zijn meer dan 50 artikelen en boeken, deze zaak betreffende, bekend. Ln inderdaad verdient ze liet. aangezien gebleken is, dat deze geneeswijze een krachtig wapen is in den strijd tegen de tuberculose en tegen de voedingsstoornissen der zuigelingen, de twee voornaamste factoren voor ziekte en sterfte. Wij hopen door deze kleine brochure opnieuw de belangstelling op te wekken om zoodoende te

') F. van Rossen, Arasterdam 1908.

Sluiten