Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne heeren!

De geschiedenis van de Maaskwestie is lang en de tijd om die geschiedenis hier thans te behandelen is kort.

Ofschoon ik de Maaskwestie, die niet alleen is een belang van Maastricht en van Limburg, doch ook een nationaal belang, gaarne in den breede zou behandelen, zal dit mijn overzicht moeten beknopt en noodzakelijk onvolledig zijn.

Ik druk daarbij de gegronde verwachting uit, dat de zich meer en meer ontwikkelende belangstelling in de bevaarbaarmaking der Maas er van zelf zal toe leiden, dat weldra de zoo gewichtige lijdensgeschiedenis van de Maaskwestie uitvoerig zal behandeld worden.

Dan zal ieder rechtgeaard Nederlander met verbazing kennis nemen van het feit, dat vroeger door verschillende Nederlandsche Regeeringen een nationaal belang, op ongeloofelijke en onverantwoordelijke wijze is verwaarloosd geworden.

Mijn betoog heeft uitsluitend en alleen ten doel de geschiedenis der Maaskwestie in hoofdtrekken opnieuw onder het oog van het publiek te brengen en ik stel er prijs op te verklaren, dat het verre van mij is, verwijten te doen om deszelfs wil; de bedoeling is niet te recrimineeren of na te pleiten, ik heb het oog gericht op de toekomst en wil trachten in bescheidenheid eenig water aan te dragen om de Maas bevaarbaar te maken, in de vaste overtuiging, dat indien wij allen willen meehelpen, wij geen water naar zee zullen dragen.

In het voorbijgaan, herinner ik aan den toestand waarin Nederland en speciaal Limburg en Maastricht verkeerden, gedurende de jaren 1830 tot 39, (toen door generaal Dibbets eenige waterwerken aan de Maas werden uitgevoerd met het oog op strategische belangen.)

Sluiten