Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoeg lasten gedragen en geen lusten gekend hebben, dat wij vast besloten zijn krachtig, eensgezind en onverpoosd te werken aan een nieuwe toekomst voor Limburg ;

waarheid eindelijk, wat -•■Het Handelsblad schreef, eenige weken geleden : dat Limburg mede helpt Christelijke Ministeries te laten re ge eren.

Moge Limburg cr ook het stoffelijk voordeel van hebben.

* *

Maastricht Mijne Heeren bevindt zich in een tijdperk van 't grootste gewicht. Thans wordt uitgemaakt wat Maastricht zal zijn gedurende eene lange toekomst; of wij onherroepelijk zullen vervallen tot eene doode provinciestad, of wel de bloeiendste steden in den lande naar de kroon zullen steken.

Een heerlijk contrast vormt de handelwijze der huidige Regeering, vergeleken bij die van vroegere.

Met blijdschap kunnen wij constateeren dat men thans in den Haag ernstig bezig is met de plannen der kanaliseering en dat de verdienstelijke Nederla n dseh - Belgisch c Commissie, met kracht werkt, aan de oplossing dezer complexe kwestie.

Onomstootbaar vast staat het, dat Limburg behoefte heeft aan een nieuwen verkeersweg en dat die verkeersweg de gekanaliseerde Maas moet zijn, in het belang van Nederland.

Ik laat het verder aan deskundigen te bewijzen, dat het niet waar zou zijn, dat het Tractaat van 1S63 onze Maas opgeofferd heeft en of het alléén de kwestie zou zijn van den grooteren diepgang onzer huidige schepen, dat de Maas voor de scheepvaart thans niet meer bruikbaar is.

Laten wij intusschen niet napleiten en naar vermogen onze Regeering steunen, waar zij blijk geeft, thans ons te willen geven wat ons toekomt.

Aan ons de toekomst, aan ons de actie en daarom in krachtige vereeniging, geschaard om degenen, die ons plaatselijk en gewestelijk besturen en vertegenwoordigen, opdat wij onze mannen sterk maken, onze mannen, die eene ontzettende verantwoordelijkheid dragen voor ons en voor het nageslacht.

Moge dat nageslacht, mijne Heeren, redenen hebben met fierheid te wijzen op onzen tijd en in waarheid kunnen getuigen : in 1008 woonden mannen aan de Maas, die van deze rivier weder, en nu blijvend, een bron van zegeningen hebben gemaakt voor Nederland en Limburg.

Sluiten