Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

isolatie niet dien ongunstigen invloed. Hierbij echter moet men zeer waken voor goed sluitende deuren; de warme lucht beweegt zich naar beneden, zoolang ze geen andere uitweg heeft; het is echter tegen haar natuur, want warme lucht wil altijd naar boven; vindt ze dus een gaatje, dan ontsnapt ze en van een goede verwarming komt niet veel terecht.

Een der grootste moeilijkheden bij het kunstmatig broeden is om het verschil tusschen de temperatuur aan de bovenzijde van het ei en die aan de onderzijde zoo gering mogelijk te houden. Als regel mag dit verschil 2lh 0 C. bedragen dus ongeveer 5° F.; veelal vindt men in de eerste dagen van het broedproces een veel grooter verschil. Hierin zit een der voornaamste oorzaken van de slechte resultaten bij kunstmatig broeden. Meermalen vonden wij verschillen van 10 0 F.

Het is duidelijk, dat een lage temperatuur in het lokaal, waar de machine staat, oorzaak is van een lage temperatuur aan de onderzijde der eieren; hoe beter alweer de machine gemaakt is, hoe geringer de invloed van de temperatuur der omgeving is op de temperatuur van de onderzijde der eieren. Men meent wel, dat een regulateur dit alles verhelpen zal, doch dit is onjuist, want als regel luistert deze alleen naar de temperatuur boven de eieren.

De fout is juist, dat de temperatuur aan de bovenkant normaal op + 40 0 C. blijft, terwijl de temperatuur aan de onderzijde sterk aan schommelingen onderhevig is.

Maar al is de temperatuur in de kamer constant en niet te laag, dan blijkt nog, dat het verschil tusschen boven- en onderzijde dikwijls veel te groot is, vooral in de eerste dagen. Zoodra de eieren zich beginnen te ontwikkelen en dus zelf warmte gaan afgeven, ziet men het temperatuurverschil tusschen boven- en onderzijde kleiner worden.

Het eenige middel tegen bovengenoemde fout is een niet te koel vertrek en een goede isolatie van de machine. Bij onvoldoend geïsoleerde machines kan men verbetering aanbrengen, door ze zoo goed mogelijk met oude wollen dekens in te pakken; men zorge evenwel, dat de ventilatieopeningen vrij blijven.

2. Broedlokaal. De machine plaatst men in een lokaal,

Sluiten