Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar niet gestookt wordt, en waar zooveel mogelijk een gelijkmatige temperatuur heerscht. Een steenen vloer is wel de beste; ook het plaatsen der machines op den gewonen grond, dus zonder vloer, is niet af te keuren.

De vochtigheidsgraad in de broodkamer wordt gecontroleerd met een hygrometer; wijst deze te droog aan, bijv. 30 °/o, dan kan men door bevochtiging van den vloer 's ochtends en 's avonds hierin verbetering brengen. Dit is vooral van belang bij de warme Iucht-machines. Men houde alsdan de vochtigheidsgraad der lucht in de broedkamer op ongeveer 50 " n.

Rij de warm water-machines heeft de vochtigheidsgraad van de omgeving geen of zeer weinig invloed op de vochtigheidsgraad in de machine.

Een koel vertrek met uitzicht op het Noorden is wel het meest geschikt.

Beschikt men over een ruimen, frisschen kelder met goed licht, dan kan ook deze gebruikt worden. De vochtigheid der lucht is daar meestal voldoende en de temperatuur constant, men dient evenwel te zorgen voor goede ventilatie.

In de laatste jaren hebben wij over het algemeen weinig goede resultaten verkregen met broedkelders; ook in Amerika komt men daarvan hoe langer hoe meer terug. Te verwonderen is dit niet, daar de verbruikte en bedorven lucht vele gassen bevat, die zwaarder zijn dan lucht en dus op den bodem van den kelder blijven hangen; zij kunnen langs den gewonen weg (door de ramen) moeilijk worden verwijderd.

In ieder broedvertrek moet gezorgd worden voor afvoer der verbrandingsgassen, door ventilatie onder en boven in het vertrek; tocht moet ten zeerste worden vermeden.

Men plaatste de machine vooral niet onder een raam of bij een deur en in den kelder niet bij het trapgat, daar anders de machine voortdurend aan een koelen luchtstroom is blootgesteld.

3. Een nieuwe machine moet minstens twee dagen achtereen branden, alvorens de eieren er in te plaatsen; het hout zal gedurende het bewaren en het transport veel vocht hebben opgenomen en het is wenschelijk, dat dit eerst wordt verwijderd. Bij het droog stoken houde men de deur op een kier.

Sluiten