Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De lamp moet 's ochtends worden gevuld en schoongemaakt. Mocht de vlam op den dag nog optrekken en te hoog gaan branden, dan neemt men dit spoediger waar dan wanneer dit 's nachts gebeurt.

De lamp moet zóó hoog branden, dat de lampeklep altijd eenige m.M. vrijhangt, bij daling der temperatuur van de omgeving zal de klep zich sluiten en meerdere warmte naar de machine gaan. Men noemt dit overwarrnte.

Die overwarrnte mag niet te groot zijn, en de klep dus niet te hoag hangen, daar de reguleering dan niet meer zou werken en onnoodig petroleum verspild wordt.

Men zorge voor prima kwaliteit petroleum; minderwaardige geeft weinig warmte en een lioogit onaangenamen geur.

5. De broedeieren moeten afkomstig zijn van losloopende hoenders, of in elk geval van dieren, die goed gevoed worden (veel groenvoer) en welke veel beweging nemen. Den hoenders, waarvan men broedeieren neemt, moet niet te veel krachtvoeder gegeven worden; een geforceerde eierproductie geeft zwak bevruchte eieren.

De broedeieren moeten minstens driemaal per dag uit de nesten worden gehaald; men heeft anders de kans, dat bij vriezend weder de kiemen afsterven of in elk geval zeer verzwakken, terwijl bij warm weder en vooral wanneer de legnesten den ganschen dag bezet zijn, de ontwikkeling der kiem verder voortgaat dan wenschelijk is. De eieren moeten liggend bewaard worden in een koele, vochtige ruimte; men kan ze nu en dan voorzichtig keeren.

De eieren, die men in de machine plaatst, moeten zooveel mogelijk even groot zijn, goed gevormd en vooral zindelijk zijn. De eieren mogen niet gewasschen worden. Misvormde, gebarsten of buitengewoon groote eieren gebruike men niet.

Men gebruike vooral geen eieren met schaalgebreken; de schaal moet glad zijn, zonder putjes of verhevenheden. Houdt men de eieren tegen het licht, dan zien wij zeer dikwijls lichte en donkere vlekken; bij deze eieren is de schaal zeer ongelijk van dikte. Bij goede broedeieren moet de schaal glad en overal gelijkmatig dik zijn; dit is van zeer grooten invloed op de eind-resultaten.

De eieren moeten zoo versch mogelijk zijn, in geen

Sluiten