Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval ouder dan 10 dagen. Oude eieren komen altijd later uit.

De eieren dompele men in een warme 5°/o creolin-oplossing. De machine desinfecteere men met een warme 10"/o oplossing. De creoline-dampen zullen de eieren niet hinderen, integendeel, het is uit proeven gebleken, dat men daardoor krachtiger kuikens verkrijgt. Men brengt de eieren 's ochtends in de machine en laat ze verder met rust tot de thermometer weer 37° C. aanwijst, alsdan draaie men de stelschroef terug en laat de temperatuur langzaam stijgen tot de gewenschte hoogte.

De eieren, welke men in de machine plaatst, moeten vooral niet te koud zijn, waardoor de temperatuursovergang te snel geschiedt; bij koud weder plaatse men ze den avond te voren in een verwarmd vertrek, doch niet bij de kachel.

6. Aanvangs-temperatuur. Als regel wordt door de meeste fabrikanten aangeraden te beginnen met een lage temperatuur van bijv. 3S° C. Bij lage aanvangstemperatuur zal echter de ontwikkeling der kuikens zeer ongelijktijdig aanvangen, daar in tien regel de temperatuur in de machine nog al uiteen loopt, bovendien hebben proeven aangetoond, dat een lage aanvangstemperatuur minder levenskrachtige kuikens geeft.

Men houde daarom de temperatuur gedurende de eerste 4 dagen op 39',2° C. of 103° F., doch zorge er voor, dat deze opname geschiedt op de warmste plaats in de machine en op een ei, dat het hoogste ligt. Is men daarvan niet zeker, dan ga men niet hooger als 30° C. of 102° F.

Deze temperatuur wordt gemeten tegen de bovenzijde van een ei; men gebruike daarvoor twee juist aanwijzende thermometers, waarmee men de temperatuur in de verschillende deelen van de machine opneemt. Eerstens bepaalt men daarmee de warmste plaats in de machine en tweedens het verschil in temperatuur tusschen boven en onderzijde der eieren. Dit verschil mag niet grooter zijn dan 2'/2" C.; is dit wel het geval, dan trachte men door betere isolatie der machine of door verhooging van de temperatuur der omgeving hierin verbetering te brengen.

Het openen van de deur der broedmachine geeft een sterke daling in de temperatuur en het duurt weer geruimen tijd,

Sluiten