Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft daaraan onder invloed van het licht een grijsachtig grauwe kleur. Bij Finsen's proef kon het licht alleen den voedingsbodem treffen op de plaatsen, waar het woord „typhus in het deksel was uitgesneden en zoo teekende zich op de grijze massa het woord „typhus" mei heldere letters af.

Waar Finsen opgemerkt had, dat de grootste chemische werkzaamheid van het licht bij het blauw gelegen was, vond hij tevens, dat de grootste bacteriëndoodende kracht ook aan diezelfde plaats van het spectrum moest worden toegekend. Naarmate men het rood nadert, neemt de bactericide werking af. Nergens echter ontbreekt ze geheel.

Deze twee resultaten van Finsen's onderzoek waren zijn punten van uitgang bij de behandeling met licht. Geen wonder, dat Finsen juist lupus als ziekte koos om daar de geneeskrachtige werking aan te toonen. Vooreerst toch beschouwde hij lupus als een huidziekte, die door den tuberkelbacil wordt veroorzaakt en ten tweede is de zitplaats in de huid juist geschikt om door de lichtstralen getroffen te worden. De reactieve ontsteking, die op de inwerking van sterk licht volgt — ze is ons allen bekend uit de verbranding, zoowel aan het strand, als boven op de bergen tusschen degletschers — was naar Finsen's oordeel juist geroepen om in de cellen der huid te leiden tot veranderde verhoudingen in het leven en voeding der cellige elementen. Ook deze ontsteking op zich zelf is een middel tot genezing, een middel, waarvan de chirurg zoowel als de huidarts zich dagelijks bedient.

Dit zijn in het kort de elementen, als ik het zoo noemen mag, der Finsensche methode van behandeling.

Het spreekt van zelf, dat deze elementen nog moesten worden toegepast en aangewend en dit is een zaak geweest, die niet geringe moeite gekost heeft. Die moeite is rijkelijk beloond maar dwingt ons toch, vooral wanneer men alles zelf heeft doorgemaakt, een woord van lof af voor de zorg en de hardnekkigheid, waarmede in Kopenhagen werd gewerkt om, ondanks alle moeilijkheden, toch zegevierend uit den strijd te voorschijn te komen. Geen wonder dan ook, dat aan prof. Finsen in dit jaar de Nobel-prijs werd toe-

Sluiten