Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apparaat te bestellen. Andere weldadige personen in en buiten Rotterdam volgden. Inzonderheid vermeld ik den

Fig. 5.

steun van een dame uitNoordHolland, die zelf aan lupus geleden had en in Kopenhagen behandeld was geworden.

Zoo kwam de eerstelichtlamp, maar met die lamp kwam er een zekere bekendheid en publiciteit. De pers,onverschillig van welke godsdienstige of politieke richling, verklaarde zich unaniem

voor een stichting als door mij bedoeld werd en hielp in deze krachtig. Onvermijdelijk gevolg was een groote toeloop van patiënten, die verlangden van hun lijden verlost te worden, een toeloop zoo groot, dat uitbreiding noodig werd.

Intusschen had zich een comité gevormd, bestaande uit de heeren Mr. \Y. 1'. Hubert, Mr. I). Fock, E. P. Monchy Rz. O. Andriessen, Dr. W. van Stockum en P. L. M. Hoogeweegen, welk comité zich voor de oprichting en uitbreiding van het Lichtinstituut interesseerde. Onze Burgemeester, de heer F. 's Jacob, was zoo welwillend het eerevoorzitterschap te aanvaarden. Zoo werd een „Vereen iging ter Bestrijding van Lupus in Nederland" opgericht, welke vereeniging zich tot belangstellenden in en buiten Rotterdam wendde. Zij deed dit met des te meer vertrouwen.

Sluiten