Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn opgenomen, thans 21 jaar oud, begon op 14 jarigen leeftijd te lijden aan lupus, die aan verschillende methoden van behandeling weerstand bood. Ook hier werd na een behandeling van ruim 3 maanden goed resultaat verkregen, dat ons moed geeft binnenkort van genezing te durven spreken.

De „V ere en i ging ter bestrijding van Lupus in X e de r 1 a n d" heeft dus wel reden om met voldoening terug te zien op hetgeen reeds bereikt werd. Maar daarmede zijn wij er nog niet. De kosten der behandeling blijven steeds een ^root bezwaar. Wij hebben reeds terloops er op gewezen, hoe kostbaar de installatie was. Het bednjt is het echter niet minder:

Het verbruik van electrische kracht, noodig om de dynamo's, die den electrischen stroom voor liet licht leveren, te voeden, is op zich zelt reeds een groote uitgaat, daar wij er in onze inrichting twee hebben, respectievelijk van 100 en van 8o Ampère bij 65 Volt. Iedere lamp vereischt eene assistente, die de behandeling uitvoert en behalve deze dames zijn er non' twee noodig. van wie ééne toezicht houdt en hier en daar hslpt en ééne zich belast met het reinigen der te behandelen plaatsen en het verbinden der behandelde plekken, het regelen der behandeling-uren, enz. Een bedrijf van 9 lampen met 6 werkuren geelt een aantal patienten van 54 per das;, voorwaar geen sinecure. Het kostbare der behandeling, waarbij het honorarium van den geneesheer nos; buiten beschouwing gelaten wordt, is hiermede zeker wel voldoende gemotiveerd.

In haar circulaire aan het publiek vermeldt de bovengenoemde commissie daarom ook de noodzakelijkheid van jaarlijksche contributies en juist deze jaarlijksche vaste bijdragen, die zoo noodig zijn niet alleen voor het in stand houden der inrichting, maar ook vooral om te kunnen geraken tot een zeer laag tarief ot — wat nog heerlijker zou zijn — tot kosteloo/e behandeling, zijn verre beneden onze laag gestelde verwachtingen gebleven. Het bezwaar zou niet zoo groot zijn. indien de lupuslijders onder de rijken der aarde werden aangetroffen, doch dit is niet het geval. De lupus is een ziekte der lagere volksklasse en de lijders

Sluiten