Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in grootte ongeveer gelijk aan ons Vaderland, moet het ook bij ons mogelijk zijn.

In zijne publicatie van November 1902 vermeldt Finsen een renteloos voorschot ten bedrage van 240000 kronen, door den siaat in 1897 aan zijn Instituut geschonken en behalve dat bedrag sedert 1901 eene jaarlijksche subsidie van 25000 kronen. Met zulk een voorbeeld voor oogen is onze bede om f 2500 per jaar inderdaad matig te noemen. Men houde daarbij in het oog dat het hierdoor mogelijk is of mogelijk zal worden om de lijders van hun afschuwelijk en tot heden nagenoeg ongeneeselijk lijden te bevrijden, hen te verlossen van dien drukkenden band van zich nergens te kunnen vertoonen zonder of in woord of in daad den afkeer hunner medemenschen te bemerken. Men vergete niet dat door deze behandeling een aantal menschen aan de maatschappij als nuttige werkkracht kunnen terug gegeven worden, en anderdeels, bij het begin hunner ziekte in behandeling komende, behoed worden voor het — vooral geestelijke — lijden, dat aan al die lijders, welke de ziekte in erge mate hebben, ten deel valt. Dan vergete men niet dat, wanneer wij eenmaal zoo ver zijn (en Finsen is nu reeds op dit punt gekomen) dat wij met de erge gevallen afgedaan hebben, wij eene te voren ongeneeslijke ziekte tot een gemakkelijk te genezen en betrekkelijk onschuldige huidaandoening hebben teruggebracht.

Daarom besluit ik dit kleine geschrift met eene herhaling van ons verzoek: „helpt ons". Ik roep dat een ieder toe! Ik zou dit op het hart willen drukken, allereerst aan hen, die met het Hooge Bestuur van ons vaderland belast zijn, zoowel de raadgevers van de Kroon, als zij, die geroepen zijn dergelijke uitgaven te voteeren.

Ik zou het zoo gaarne ieder op het hart drukken, die met aardsche goederen in ruime mate is gezegend. Ik zou hen willen overtuigen van het nut, dat hier door een gift is te stichten. Wanneer allen, die iets af te zonderen hebden, een gift geven, hoe heerlijk zou het dan voor ons niet zijn de inrichting te kunnen uitbreiden, en aan alle aanvragen om hulp-te kunnen voldoen. Ik zou zoo gaarne wenschen dat

Sluiten