Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den loop van het volgend jaar (1905) begint bij den uitgever dezes een groot historisch werk over Rotterdam te verschijnen:

ROTTERDAM in den loop der eeuwen.

Het is genoeg bekend, dat de bewerking der geschiedenis van Rotterdam erg achter gebleven is bij die van vele andere steden. Het beste algemeene werk is tot nu toe de „Geschiedkundige Beschrijving van Rotterdam" door van Reijn, maar dit is zeer onvolledig gebleven en daarbij reeds meer dan zeventig jaren oud. Buitendien is het geen eigenlijke geschiedenis, maar een beschrijving der stad met vermelding van het ontstaan van huizen en straten en vooral met een nauwkeurige beschouwing van openbare gebouwen, in één woord, een soort van uitvoeriger! gids van Rotterdam, een Biideker in het groot en ... in het oud.

Wel staat er veel wetenswaardigs en goeds in, maar toch is het werk veelal dor en droog, omdat het leven er uit weg is gelaten. Ge vindt b.v. het beursgebouw beschreven tot in zijn kleinste bijzonderheden, maar de ontwikkeling van den Rotterdanischen handel zoekt ge er tevergeets. De kerken zijn in haar geheelen bouw nagegaan, maar over de ontwikkeling van het kerkelijk leven wordt niet gerept enz.

Sluiten