Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen de eerste hoofdstukken van het werk, die het ontstaan en de opkomst van Rotterdam behandelen, houden zich iets meer bezig met het politieke en oeconomische leven, maar juist deze hoofdstukken zijn door prof. Fruin geheel onbetrouwbaar genoemd.

Rotterdam, de tweede handels- en eerste havenstad van ons land, heeft dus wel behoefte aan een betere bedeeling op historisch gebied. Immers, ook voor Rotterdam geldt de spreuk

„In 't verleden ligt het heden",

ook de Rotterdammers „staan op de schouders hunner vaderen." Het streven zal daarom zijn, het leven dier vaderen zoo goed en zoo alzijdig mogelijk te schilderen,

te onderzoeken, wat ze gedaan en ook, wat ze verzuimd hebben. Er zal getracht worden, als in een spiegel de ontwikkeling van Rotterdam te toonen, van Rotterdam als centrum van bevolking, als Koningin der Maas, als een middelpunt van leven op velerlei gebied, als deel van Holland, van Nederland, van de wereld.

Gelukkig is na den tijd van van Reijn door vele verdienstelijke mannen zooveel bouwstof uit de archieven bijeengebracht, dat dit werk met kans op goeden uitslag kan worden ondernomen, bijzonderlijk, nu zoovelen hunne medewerking hebben toegezegd, wier namen in Rotterdam wel bekend zijn. Het plan van deze uitgave werd dan ook door de verschillende locale bladen (Nieuwe Rott. Courant, het dagblad de Rotterdammer e. a.) met ingenomenheid begroet. Talrijke reproducties van oude stadsgezichten en historieprenten, benevens een aantal oorsponkelijke en voor dit werk speciaal vervaardigde platen zullen de aantrekkelijkheid nog verhoogen. De inhoud zal de volgende afdeelingen omvatten:

1". De ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam

van de vroegste tijden tot op heden. 2". Het Kerkelijk Leven te Rotterdam (Geschiedenis der verschillende kerkgenootschappen en der instellingen van liefdadigheid).

Sluiten