Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3". Kunsten en Wetenschappen. (Letterkunde, Tooneel, Schilderkunst, Bouwkunde, Muziek, Onderwijs, Geleerde Genootschappen).

4n. Handel en Nijverheid. (Geschiedenis van den handel, de Havenwerken, Tegenwoordige Staat van Handel en Nijverheid).

5°. Het Maatschappelijk Leven.

Onder de medewerkers kunnen voorloopig reeds genoemd worden : *)

Dr. C. te llntum, Leeraar aan de H. B. S. met5-jarigen

cursus te Rotterdam.

Ds. F. I- P. MOQUETTE, Predikant bij de Nederduitsch

Hervormde Gemeente.

Prof. Dr. H. Y. Groenewegen, Hoogleeraar te Leiden. Ds. H. C. LoilR, Predikant bij de Evangelisch-Luthersclie Gemeente.

Ds. K. Vos, Predikant te Woudsend.

Mej. Dr. H. C. II. MOQUETTE, Assistente-Archivaris.

de Ileeren:

E. ITALIË, Hoofd der school der Iraëlietische Gemeente. R. X. L. MlRANDOLLE, Oud-Directeur van de Bijbank der

Nederl. Bank.

Th. nolen, Leeraar aan het Gymnasium.

P. HAVERKORN V. RIJSEWIJK, Directeur vcin het Museum Boy mans.

"\V. X. F. Siismacher Zijnen, Musiek-Redacteur der Nieuwe

Rotterdamse/ie Courant.

J. LoURENS Cz., Redacteur der Nieuwe Rotterd. Courant. 11. A. VAN VSSELSTEIJN, Adjunct-Directeur der Gemeentetoer keu.

*) De uitgever vestigt er de aandacht op, dat dit slechts een voorloopige, niet de volledige lijst der medewerkers is. Zoo zijn b.v. de namen der medewerkers, die de geschiedenis der Roomsch- en Oud-Katholieke en der Engelsche kerk te Rotterdam zullen behaudelen, nog niet genoemd, omdat de aangezochte medewerkers daartoe nog geen verlof gaven.

Sluiten