Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is niet mijn oogmerk hier vergelijkingen te maken, of er over int te weiden, welk systeem wel liet beste en volmaaktste is, daarover moeten de feiten zelf spreken en die zijn den deskundigen bekend.

Ik beschouw de Stenographie van een geheel ander standpunt dan sommige deskundigen dit gewoonlijk doen. Niet om propaganda te maken voor het systeem, niet om het ledental der Neder] stenografen-\ ereeniging te vermeerderen, ook niet om de Stenographie uitsluitend voor een bepaald doel aan te wenden, heb ik Uit boekje geschreven, maar om het nut der Stenographie bekend te maken, het gebruik er van te bevorderen en zoodoende het schrijvend publiek het werk te vergemakkelijken De Stenoirrap ne is geen patent of handelsartikel, zij is eene wetenschap, eene kunsten daarom een gemeen goed voor allen, die haar bij hunne bezigheden kunnen gebruiken.

Mocht na verloop van tijd blijken, dat men met een ander stelsel gemakkelijker en even duidelijk en doelmatig de NederJandsche taal kan schrijven, dan zal ik niet de laatste zijn, die «e hand biedt om deze verbetering ingang te doen vinden.

in dien geest sprak ook Willem Stoi.zi: den Maart lS5'->

toen hij zeide, wat ik hier vertaald laat volgen.

rJIoe meer de vrienden der Stenographie zich onder elkander bevrienden, des te gemakkelijker zal het hun vallen, voor de verspreiding hunner kunst te Merken."

Ik besluit hier met den wensch, dat dit leerboek moge bijdragen tot meerdere beoefening der Stenographie in Nederland.

s-Graveniiage, Augustus 18S9. J. L. WÉ11Y.

Da Costastracit 71-73.

UITTREKSEL

l"IT DE

\ oorrcde voor den Twoeden Druk. (1000 exenipl.)

Jfet is ons een genoegen in de voorrede van dezen tweeden vermeerderden en verbeterden druk te kunnen vermelden dat sedert het verschijnen van dit leerboek in 1889 het nut der Stenographie ook hier te lande meer en meer wordt ingezien til liet aantal beoefenaars dagelijks vermeerdert.

Sluiten