Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er, wortel is wort -J- el. Herder is herd -f- er en dadel is dad -f- el.

Bij woorden zooals laatste, kortste wordt de st eveneens zonder haakje verbonden; liet onderste gedeelte vati de st komt dan gelijk met liet bovenste gedeelte van de t. Zie hierbij de voorbeelden. Nu krijgen wij hier nog den grammaticalen uitgang et; daarvoor nemen wij een drielijnig naar boven geschreven t, bijv. waret, moestet. Valt de klemtoon evenwel op de laatste lettergreep, zooals bij zelfstandige naamwoorden bijv. trompet, lampet, enz., dan beschouwen wij deze als links open lettergreep en schrijven de t naar beneden, et is hier dan de links open lettergreep. Voor de uitgangen heid en te.it schrijven wij een anderhalflijnig gerekt teeken, dus een teeken, dat een half lijnlje langer is dan de uitgang ij. Voor heden en feiten voegen wij bij den uitgang heid en teit nog en, zoodat het teeken dan te zamen tweelijnig wordt; stilheid, leurder ij, platheid, radheid. Ook in het laatste geval moeten wij een haakje gebruiken, om den uitgang te verbinden, omdat wij het teeken eigenlijk verkregen hebben door van den uitgang heid den aanvangsmedeklinker weg te nemen : ruwheden, majesteiten.

De verkleiningsuitgang tje enz. is de uitgang ij waaraan een haakje bevestigd is. Dit teeken blijft met inbegrip van het haakje eenlijnig, en moet aan de opwaarts geschreven d en t door middel van het haakje verbonden word en: tafeltje, jongetje, partij, partijtje, petje enz.

Ook dt in woorden als deed, rijdt, moordt, wordt door het haakje verbonden.

Deze les vooral moet grondig bestudeerd worden; wij weten hij ondervinding dat daarin d,c meeste fouten gemaakt worden. II'// hebben dan, ook getracht haar zoo uitvin rig mogelijk te behandelen, en achten het hier niet overbodig, er nog eens op te wijzen, om toch vooral langzaam te schrijven, en het geschrevene dikwijls over te lezen.

Bij i.ks 8.

8 volgend op medeklinkers.

\\ anueer de s op een medeklinker volgt, gebruiken wij een hulpteeken, om te vermijden, dat door het verbinden van 'J medeklinkers weder een klinker gevormd wordt, men zie de voorbeelden: korps, psalm, ru/ys enz. Dit hulpteeken bestaat uit de helft van een ovaal. Ook aan de opwaarts geschreven d of I wordt deze s verbonden. Muts bestaat dus uit mut -4- een halt ovaal voor de s, loods uit lood 4- een .half ovaal voor de s. Bij de verbinding Is zooals hals. druppels, staat de s met het onderste gedeelte boven op het ovaal.

Staat de .« op liet einde van liet woord, voorafgegaan door een

Sluiten