Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven wij voor ph een drielijnig teeken terug, dat tweelijnig de w voorstelt. Zoo ook kunnen woorden als Abdoel niet schrijven met liet 2 lijnig b teeken daar wij er anders ook Abtoel uit zouden kunnen lezen; hetzelfde geldt voor gd ter onderscheiding van gd in Magdalena. In Wagenaar moeten wij het haakje schrijven leiaanduiding van de tweede a. Voor th schrijven wij een drielijnig teeken dat tweelijnig st voorstelt. Voor qu schrijven wij een I; niet een boogje in het midden. Daar in het teeken 7 de u is begrepen, schrijven wij het woord quadrooti op de grondlijn en verdikken het teeken om den klinker « te kennen te geven. De aanvangsmedeklinker 11 wordt aangeduid door 2 in elkaar geschreven eenlijnige ovalen. De y in de gesloten lettergreep geven wij terug door op de i lijn den aanvangsmedeklinker te verdikken.

Ten slotte wijzen wij nog op het gebruik van een komma onder een stenogr. teeken of stenogr. lettergreep, en voegen daartoe eenige voorbeelden in de tabel bij.

I it de in de tabel aangehaalde voorbeelden kan men zien, <;it ze zoowel volgens den klank als volgens de spelling gesel weven kunnen worden. Hier achten wij het niet geschikt vaste regels voor te schrijven, behalve die welke in de verklaringen der tabel aangegeven zijn. Voor elke taal is een leerboek naar het Stolze'sche systeem bewerkt, hetwelk dan ook speciaal is ingericht tot het schrijven van de in die taal voorkomende woorden. Met dit leerboek beoogen wij echter hoofdzakelijk de in de Nederlandsche taal voorkomende woorden te schrijven en dit deden wij dan ook tot aan de 23° les. De vreemde woorden schrijve men dan ook naar verkiezing, sommigen schrijft men beter volgens den klank, weer anderen zijn gemakkelijker en duidelijker te schrijven volgens de spelling. Men bedenke daarbij dat men later alles weer moet kunnen teruglezen.

«

Sluiten