Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. avonduur, 58. okkernoot, 82. detachement,

35. azijn, 59. assistent, 83. subscribent,

36. docent, (10. appeltje, 84. enten,

37. eerst, 61. avontuur, 85. medoc,

38. eikel, 62. cursussen, 86. soldaat,

39. oppe, 63. ebben, 87. raffinement,

40. melaatsch, 64. ellegoedswinkel, 88. radicaal,

41. tractabel, 65. galoppeeren, 89. rabbinist,

42. tapuit, 66. kristallen, 90. perikel,

43. patrones, 67. arrest, 91. lucifers,

44. open, 68. paviljoen, 92. veldafïuit,

45. aker, 69. Xenograaf, 93. commandant,

46. engel, 70. effect, 94. hoofdfactum,

47. officier, 71. opperen, 95. pedant,

48. savanne, 72. immers, 96. hospitaal,

49. directeur, 73. ottomane, 97. strategisch,

50. offensief, 74. echt, 98. transport,

51. otter, 75. einde, 99. adjudanten,

52. salamander, 76. inkt, 100. bivak,

53. sollicitant, 77. innig, 101. discipline,

54. ambergeur, 78. gamander, 102. étappetroepen,

55. magazijn, 79. evident, 103. gearresteerd,

56. Xantippe, 80. esschen, 104. granaat,

57. patent, 81. innen, 105. karabijn,

100. Zijn leven was een leven vol ellende; de beker des lijdens is tot op den bodem door hem geledigd. 107. De een loopt de fortuin na; de ander denkt, dat de fortuin hem naloopen moet. 108. Welwillendheid behoort bij rechtschapenheid, zooals spelkunst bij een goeden stijl. 109. liet gevoel is de welsprekendheid des harten. 110. Liefde wil met tranen bevochtigd, doch met arbeid onderhouden worden. 111. De natuur, die zich weet te voorzien van 't geen zij noodig heeft weet evenzeer zich te ontlasten van 't geen nutteloos geworden is. 112 Wat iemand in het leven 't meest te doen geeft, zijn niet hoofdmaar bijzaken. 113. De wereld moge verouderen, maar veranderen doet zij niet. 114. Men maakt zich meer vrienden en herijkt eer zijn doel door zijn karakter dan door zijn talent. 115. Bij menschen die men kent, eert men het karakter; bij hen die men niet kent, het kleed. 116. Men zal het aantal feesten der Rederijkers niet gering achten, vooral als men bedenkt, hoe dikwerf de politieke toestand aan zulke feesten eene spaak in het wiel kwam steken. 117. Alle cirkels zijn wel gelijkvormig, maar zij kunnen zeer veel in grootte verschillen. 118. Menigmaal stelt de menscli zich voor, 't een of ander op zekeren tijd te verrichten, maar is de dag aangebroken, dan komen onverwachts hinderpalen zijn plan verijdelen. 119. W ij vangen de geschiedenis onzer letterkunde reeds aan met verwijzing naar de oudste sporen van dichtkunst bij de Germanen.

Sluiten