Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Privaatlessen

IN

Hollandsch, Fraiisch, Duitsch,

— — Engelsch en Deeuscli.

Snelle voi'dei'iug'en.

1 les per week f4.— i

_ , , , . } per maand bi vooruitbetaling

2 lessen per week 1 6.— ) r

Catharina W. Eek, VALKENBOSCHLAAN 196, DEN HAAG.

Verschenen en alom te verkrijgen:

„8 T 0 LZ E- W É R Y - M A R S C H "

voor PIANO en ZANG door \V. W.; tekst door J. Q. Hz.

PRIJS ƒ0.60.

De Stolze-\Véky-M.vrscii, door een vriend der Stenographie gecomponeerd, werd door den Directeur der Koninklijke Muziekschool' te 's-Gravenhage, wijlen den lieer W. F. G. NICOLAI, aan eene revisie onderworpen. Onder de beoefenaars en vrienden der Stenographie vindt hij zeer veel belangstelling.

Allen BEOEFENAARS VAN DE STENOGRAPHIE wordt

voor hunne verdere studie aanbevolen het tijdschrift

„DE GEVLEUGELDE PEN"

hetwelk '2 maal per maand verschijnt en geregeld behalve 8 bladz. oefeningen in stenographisch schrift, ook 8 bladz. boekdruktext bevat, behelzende mededeelingen op het gebied van Stenographie en Machineschrijven.

I'i ijs per jaargang voor Nederland f 3.50 voor het Buitenland e;i voor de Koloniën f3.50 bij vooruitbetaling.

Alle Postkantoren, Boekhandelaren en het Centraal-Bureau voor Stenographie te 's-Gravenhage nemen abonnementen aan.

Wanneer men met de Stenographie volgens deze leerwijze eenige vaardigheid heeft verkregen, schafte men zich aan het

Leerboek der Nederlandsche Stenographie

(DEBATTENSCHRIFT)

geheel voor zelfonderricht naar het Stolze'schc systeem door

J. L. WÊRY

Direct aan het Centraal-Bureau te verkrijgen of bij den Boekhandel

I» li IJ S f I —

Sluiten